Het Foto-interview is een vraaggericht- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen tot verbetering te kiezen en te vertalen naar haalbare doelen. Het is geschikt voor zowel onderwijs als zorg.

Het instrument bestaat uit ruim 100 foto’s met dagelijkse vaardigheden (school, thuis en in de vrije tijd) en een negental specifieke oplossingsgerichte vraagkaarten. De foto’s relateren aan vaardigheden op school, thuis en in de vrije tijd. Er zijn twee versies beschikbaar: voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (PO) en voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (VO).

Het Foto-interview kan aangeschaft worden in combinatie met het volgen van een training. In de training wordt de theoretische onderbouwing gegeven die ten grondslag ligt aan het instrument. Door het oefenen met oplossingsgerichte gesprekstechnieken ontwikkelen deelnemers vaardigheden om optimaal met het instrument te kunnen werken.

In de Europese richtlijn voor diagnostiek en interventie bij kinderen met DCD (EACD-NL2011) wordt het Foto-interview aanbevolen als hulpmiddel om kinderen en jongeren hun eigen persoon-specifieke behandeldoelen te laten stellen. Uit onderzoek (De Hoop, 2015) is gebleken dat het Foto-interview een positief effect heeft op de motivatie en zelfsturing van kinderen bij hun leer- en verbeterproces.

Het Foto-interview is een product van de Mytylschool Tilburg. De training wordt verzorgd door X11, www.datkanX11.nl

Kosten                                                                                 

Deelname aan workshop inclusief het instrument                           € 200,–

Deelname aan workshop zonder instrument                                      €   80,–

Extra deelnemer van dezelfde organisatie                                           €   65,–

Aanmelding 

Per mail                                      anneliesdehoop@datkanX11.nl

Voor meer informatie            www.datkanX11.nl

Telefoon                                     06 274 43 299

Vermeld bij de aanmelding uw naam, email en telefoonnummer.

Geef hierbij duidelijk aan of u een PO of VO versie van het instrument wenst te ontvangen.